Kończy się Rok Duszpasterski w „Mocy Bożego Ducha”

Kończy się Rok Duszpasterski w "Mocy Bożego Ducha"

W pierwszą Niedzielę Adwentu – 1 grudnia 2019r. rozpocznie się Nowy Rok Kościelny i zarazem Nowy Rok Duszpasterski. 


Programowi duszpasterskiemu dla
Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 towarzyszyły słowa: „Duch, który umacnia miłość”.
Pierwszy rok (2017-2018) przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4).
Drugi rok (2018-2019) przebiegał pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Misja i zadania ludzi ochrzczonych i bierzmowanych – to główne założenia tego roku duszpasterskiego.

Celem programu duszpasterskiego 2018 – 2019 było rozwijanie problematyki misji i apostolatu (świadectwa słowem i czynem) osób ochrzczonych i bierzmowanych. Konkretne postawy chrześcijańskiego zaangażowania są zawsze kształtowane „W mocy Bożego Ducha”, a symbolicznym przedstawieniem tak rozumianego uczestnictwa w budowaniu królestwa Bożego na ziemi są „języki jakby z ognia” (Dz 2,3).

W ciągu tego roku duszpasterskiego skupiliśmy uwagę na misji i zadaniach ludzi ochrzczonych i bierzmowanych.
Należy pamiętać, że kiedy apostołowie wyszli z Wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego, to poszli pełnić misję daną im przez Chrystusa. Dlatego każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, bo jest napełniony Duchem Świętym. Mając świadomość jaką misję ma do wypełnienia Kościół założony przez Chrystusa, my również jako chrześcijanie, w mocy Ducha Świętego, mamy z wiarą i odwagą  wypełniać nasze zadania we wspólnocie rodzinnej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa. W mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin ma iść przez codzienne życie i ofiarować siebie drugim!

Cztery główne cele programu duszpasterskiego 2018/2019
Cel ewangelizacyjny – ma ukazywać różne formy przepowiadania: głoszenie Słowa Bożego, katecheza, czy rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne. Ma także ukazać pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, wysiłki formacyjne na różnych poziomach życia parafialnego oraz „promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary”.

Cel inicjacyjny – ma polegać m.in. na ukazywaniu związku między Chrztem, Bierzmowaniem i Eucharystią, ma podkreślać znaczenie osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywaniu przynależności do Kościoła. Istotna jest tutaj ogromna rola świadectwa osób świeckich jako przykładów osobistego przeżywania relacji z Bogiem.

Cel formacyjny – ma być realizowany przede wszystkim przez podejmowanie duszpasterskich wysiłków w parafii na rzecz dalszej formacji osób bierzmowanych oraz przybliżanie wiernym Kościoła jako wspólnoty, którą kieruje i umacnia Duch Święty.

Cel społeczny – ma być widoczny poprzez ukazywanie wiernym darów Ducha Świętego w różnych dziedzinach troski o dobro wspólne: od pracy charytatywnej po życie społeczne, a także w ramach służby na rzecz wspólnoty parafialnej.