Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Firma Green Office Ecologic od kilku lat zajmuje się zbiórką i utylizacją zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym roku przychody z akcji wspomogą zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.
Elektroodpady można dostarczać w Pakości na furtę w klasztorze św. Bonawentury do wtorku 3  lipca. Po Mszach św. niedzielnych można ze sobą zabrać ulotki na temat tej akcji.


Sprzęt elektryczny i elektroniczny
Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). Nakłada ona obowiązki nie tylko na wprowadzających sprzęt na polski rynek, zbierających zużyty sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania lub prowadzących działalność w zakresie odzysku, w tym recyklingu czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, czyli na każdego z nas.


Zasady postępowania ze zużytym sprzętem zapewniające ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

1. NIE WYRZUCAJ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRYCZNEGO DO ŚMIECI !!!
Wyrzucanie niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłych pojemników na śmieci, porzucanie ich w lasach, rowach oraz w innych przypadkowych miejscach prowadzi do zatrucia środowiska oraz jest groźne dla zdrowia i życia ludzi. Są to odpady zawierające wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, kadm czy chrom. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia i wyrzucanie go w niedozwolonym miejscu powoduje, iż znaczna ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła i tworzywa sztucznego przepada bezpowrotnie. Poza tym, kto nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny.

2. ODDAWAJ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY DLA PODMIOTÓW, KTÓRE SIĘ TYM ZAJMUJĄ !
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu taki sprzęt. Zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

3. NIE DEMONTUJ ZUŻYTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SAMODZIELNIE !!
Zabroniony jest demontaż zużytego sprzętu we własnym zakresie. Demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi. Ten kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2.000 zł do 100.000 zł. Z kolei za wyrzucenie elektrośmieci do śmietnika obowiązuje kara grzywny do 5 tys. złotych.

4. NIE MAGAZYNUJ NIEPOTRZEBNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO !!!
Zużyty i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny przechowywany w piwnicach i strychach należy oddać do specjalistycznych punktów zbierania. Nieprawidłowo przechowywany sprzęt może prowadzić do zatrucia środowiska, ale przede wszystkim może stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

Komentowanie jest niedostępne.