ZAKON BRACI MNIEJSZYCH – FRANCISZKANÓW

„Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. z Reguły św. Franciszka z Asyżu

Kuria naszej Prowincji Zakonnej pw. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu przyjmuje kandydatów do Zakonu: na kapłanów po maturze oraz na braci zakonnych przynajmniej po szkole zawodowej. Więcej informacji także na stronie internetowej www.franciszkanie.net

Formacja zakonna w Zakonie Braci Mniejszych-Franciszkanów w Prowincji św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w Poznaniu

Postulat
Życie w Zakonie zaczyna się od Postulatu, gdzie postulanci żyją w klasztorze razem z innymi zakonnikami, uczestnicząc wraz z nimi we wszystkich ćwiczeniach zakonnych (modlitwach, pracach, posiłkach) pod opieką wychowawcy (magistra postulatu. Postulant nie nosi jeszcze stroju zakonnego, jakim jest brązowy habit. Nie składa jeszcze żadnych ślubów. Głównym zadaniem postulanta jest odpowiedzieć sobie na pytanie „kim jestem?”. Innymi słowy, jest to czas odkrywania swojego powołania. Postulat trwa około roku czasu i kończy się „obłóczynami”, podczas których postulant otrzymuje zakonny habit i wybiera sobie imię zakonne, jednakże nie składa jeszcze żadnych ślubów. Obecnie postulat odbywa się we Wschowie.

Nowicjat
Nowicjat trwa rok czasu i jest okresem, w którym nowicjusz rozpoczyna życie w Zakonie, stara się lepiej zrozumieć i pogłębić osobistą decyzję naśladowania Jezusa Chrystusa w Kościele i dzisiejszym świecie w duchu św. Franciszka oraz coraz głębiej poznaje i praktykuje franciszkański sposób życia.
Nowicjusz nie składa jeszcze ślubów zakonnych (posłuszeństwa, ubóstwa i czystości), ale sie do nich przygotowuje. Uwieńczeniem nowicjatu jest właśnie ceremonia złożenia pierwszych ślubów zakonnych (czasowych) na okres jednego roku. Bracia nowicjusze podobnie jak bracia postulanci żyją pod kierownictwem wychowawcy (ojca magistra).
Obecnie nowicjat odbywa się w Osiecznej k. Leszna.

Wyższe Seminarium Duchowne
Bracia, którzy pragną przyjąć święcenia kapłańskie, muszą ukończyć Wyższe Seminarium Duchowne, we Wronkach, i które przynależy do Uniwerstytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia w seminarium trwają – tak jak innych seminariach – 6 lat (2 lata filozofii i 4 lata teologii) i kończy się je z tytułem magistra. Podczas studiów alumni otrzymują posługi lektoratu i akolitatu. Na piątym roku bracia składają śluby wieczyste po których otrzymują święcenia diakonatu. Bracia podczas tych studiów przygotowywani są do posługi duszpasterskiej także od strony praktycznej. Wyjeżdżają na różnego typu rekolekcje, spotykają się z młodzieżą, odwiedzają więźniów, opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi, biorą udział w sympozjach.
Na zakończenie seminarium są święcenia kapłańskie, po których młody kapłan zostaje wysłany do jednego z naszych klasztorów.

Juniorat dla braci zakonnych

Po pomyślnie zakończonym Nowicjacie brat, który chce realizować swoje powołanie jako nie-kapłan, ale jako brat zakonny, skierowany jest do Junioratu. Ten dwuletni etap formacji, po nowicjacie ma na celu przygotowanie intelektualne i praktyczne braci do służby Bogu i ludziom w konkretnych klasztorach. Obecnie juniorat odbywa się we Wronkach.

Formacja ciągła
Formacja ciągła jest to droga całego życia, zarówno osobistego, jak i wspólnotowego. W czasie tej drogi przymioty osobiste, świadectwo ewangeliczne i umacnianie się w powołaniu podlegają nieustannemu rozwojowi, według wzoru św. Franciszka, który nie przestaje nas zachęcać, abyśmy zawsze na nowo „zaczynali czynić dobro” (KG 135).
Formacja ciągła, wspierana na fundamencie duchowości franciszkańskiej, ma na uwadze integralny wymiar osobowości brata mniejszego i powinna przyczyniać się do jego rozwoju pod każdym względem (por. KG 136).

Kontakt:
Kuria Prowincjalna:
Zakon Braci Mniejszych-Franciszkanów Prowincja św. Franciszka z Asyżu
ul. Garbary 22
61-867 Poznań
tel. (061) 85 12 600
fax (061) 85 12 660
e-mail:kuria@franciszkanie.net

Duszpasterz powołań:
e-mail:powolanie@franciszkanie.net

Aby wstąpić do naszego Zakonu należy złożyć następujące dokumenty:
• Prośba o przyjęcie napisana własnoręcznie
• Własnoręcznie napisany życiorys
• Świadectwo o niekaralności
• Świadectwo chrztu i bierzmowania
• Metryka urodzenia
• Świadectwo ukończenia szkoły i katechizacji
• Opinia ks. proboszcza
• Świadectwo lekarskie
• Trzy zdjęcia małego formatu