V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Gnieźnie „Radość Miłości” 24 – 27.10.

V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Gnieźnie "Radość Miłości" 24 - 27.10.

List pasterski arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski  do wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej z okazji V Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji w Gnieźnie

Radość Miłości.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!
Bóg, który jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym; który nie odmawia pomocy uciśnionemu i wypuszcza na wolność uwięzionych (…) który ochrania sierotę i wdowę (por. Ps 146) wzywa nas dzisiaj, abyśmy walczyli o wiarę i podążali za sprawiedliwością, pobożnością, miłością, wytrwałością i łagodnością (por. 1 Tm 6, 11). Usłyszane i przyjęte przez nas Słowo Boże powinniśmy bowiem przekładać na nasze życie i to zarówno osobiste, jak i rodzinne czy społeczne. Domaga się ono od nas odpowiedzi, byśmy i my złożyli dobre wyznanie wobec wielu świadków. Słowa proroka Amosa z dzisiejszego pierwszego czytania zdają się brzmieć szczególnie wyraźnie: Biada beztroskim i dufnym […], którzy nic się nie martwią upadkiem domu Józefa (por. Am 6, 4-7).

Dom, który na kartach Pisma świętego jest symbolem bezpieczeństwa, stabilizacji oraz pokoju jest również obrazem narodu i rodziny. Obraz ten jest ciągłym wezwaniem do chrześcijańskiego nawrócenia oraz podejmowania refleksji nad kondycją rodziny we współczesnym, ciągle zmieniającym się świecie.

Miejsce i zadanie rodziny we współczesnym świecie.
Rodzina stanowiąca podstawową komórkę społeczeństwa, w której człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do innych, poznaje prawdy wiary i moc modlitwy odmawianej wspólnie z rodzicami i dziadkami, czerpie z doświadczenia, tradycji i mądrości minionych pokoleń, taka rodzina przechodzi dziś – jak pisze papież Franciszek – głęboki kulturowy kryzys (por. EG 66). Kruchość więzi rodzinnych, postrzeganie małżeństwa jako uczuciowej gratyfikacji, nadmierne tempo życia, dominacja nowych technologii, wszechobecna kultura tymczasowości i wynikający z niej brak wierności podjętym zobowiązaniom są wezwaniem dla Kościoła. Kościół bowiem – pisał święty Jan Paweł II – świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy. (por. FC 1).

Rodzina chrześcijańska jest powołana do ewangelizacji i misji. Jest więc uprzywilejowaną wspólnotą, wezwaną do głębokiego doświadczenia wiary, urzeczywistniania wymiany myśli pomiędzy małżonkami oraz troskliwego współdziałania rodziców w wychowywaniu dzieci. Jest naturalną społecznością, w której mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i przekazywania życia oraz wspólnotą, w której od dzieciństwa można się nauczyć wartości moralnych, zacząć czcić Boga i dobrze używać wolności (por. KKK 2205-2207). W ten sposób rodzina staje się uprzywilejowanym miejscem ewangelizowania świata i przemiany dzisiejszego społeczeństwa.

Zaangażowanie Kościoła w dzieło nowej ewangelizacji.
Odpowiedzią Kościoła na współczesne wezwania jest ewangelizacja. Wierni poleceniu Chrystusa: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (por. Mt 28, 19) pragniemy podjąć ten misyjny nakaz, by nie ulegając zniechęceniu czy znużeniu, wypełnić nasze zadanie i nieść autentyczną radość Ewangelii współczesnemu człowiekowi. Jedną z inicjatyw służących temu celowi są Ogólnopolskie Kongresy Nowej Ewangelizacji. Pierwszy z nich odbył się w 2012 r. podczas Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus” w Kostrzynie nad Odrą. Kolejne Kongresy zorganizowano w Warszawie w 2013 r., w Skrzatuszu w 2015 r. i w Częstochowie w 2017 r. Dotyczyły takich zagadnień jak: duszpasterstwo parafialne, ewangelizacja środowisk wiejskich, czy przygotowanie do sakramentu bierzmowania. V Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w Gnieźnie w dniach 24-27 października pod hasłem „Radość miłości”. Poświęcony on będzie ewangelizacji środowisk rodzinnych. Jak uczy papież Franciszek: Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła. […] Pomimo licznych oznak kryzysu małżeństwa, „pragnienie rodziny jest stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi młodych i motywuje Kościół”. Odpowiadające na to pragnienie „chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina”. (AL 1). Idąc za papieskim wskazaniem pragniemy podjąć refleksję nad sytuacją rodzin w dzisiejszym świecie, poszerzyć nasze spojrzenie i ożywić świadomość znaczenia i roli małżeństwa i rodziny. Papież uzmysławia nam, że istnieje również potrzeba dalszego, otwartego pogłębienia niektórych zagadnień doktrynalnych, moralnych, duchowych i duszpasterskich. (por. AL 2) dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego oraz misji rodziny w świecie.

Okazją do podjęcia refleksji nad tymi zagadnieniami będzie właśnie V Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji. Zachęcam was wszystkich, Drodzy Siostry i Bracia, do udziału w tym wydarzeniu. Zapraszam tych, którzy żyjąc w rodzinach przeżywają w nich radość miłości, jak i tych, którzy doświadczają trudności i kryzysów. Zapraszam młodych, którzy w przyszłości pragną założyć rodzinę, a także księży, osoby konsekrowane i wszystkich towarzyszących dziś rodzinie. Zapraszam Domowy Kościół i wszystkie ruchy pro rodzinne oraz stowarzyszenia rodzin. W sposób szczególny zapraszam całe rodziny – rodziców z dziećmi, dziadków z wnukami i wszystkich, którzy chcieliby spędzić czas wśród rodzin, na ewangelizacyjny festyn rodzinny, który odbędzie się w sobotę 26 października o godzinie 17.00 w hali widowiskowo-sportowej w Gnieźnie. Wszelkie potrzebne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym możemy znaleźć na dedykowanej Kongresowi stronie internetowej: www.radoscmilosci.org. Niech te kongresowe dni będą dla nas czasem spotkania i zachęty do ewangelizacji rodzin w rodzinach i przez rodziny.

Jednocześnie polecam, aby we wszystkich parafiach naszej archidiecezji, od dziś do 27 października, na zakończenie każdej Mszy świętej, odmawiana była Modlitwa do Świętej Rodziny w intencji kongresu i wszystkich rodzin.

Modlitwa do Świętej Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie, w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy, autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen.

Święty Wojciechu – módl się za nami!

Na trudy przygotowania kongresowych spotkań oraz dobre i owocne przeżycie zbliżających się dni V Kongresu Nowej Ewangelizacji, a także codzienne zmagania podejmowane w życiu wszystkich małżeństw i rodzin całej naszej świętowojciechowej archidiecezji z serca błogosławię, zapewniając o mojej modlitwie zanoszonej w intencji każdej rodziny.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski