Sakrament Bierzmowania. Spotkanie dla młodzieży 23 marca – ODWOŁANE!

Sakrament Bierzmowania. Spotkanie dla młodzieży 23 marca - ODWOŁANE!

Zaplanowane spotkanie dla młodzieży w poniedziałek 23 marca o 18.00 ze względu na epidemię koronawirusa zostaje ODWOŁANE!

– W Wielkim Poście młodzież uczestniczy:
– w Drodze Krzyżowej w piątki na Kalwarii o 9.00, 16.30, 19.00 lub w kościele o 17.00
– w Gorzkich Żalach w niedziele o 15.00
– w Rekolekcjach szkolnych u św. Bonawentury

Prosimy rodziców i młodzież o codzienną modlitwę w waszych rodzinach oraz o systematyczny udział w Mszach św. niedzielnych.
Przypominamy o udziale młodzieży w Pierwszych Piątkach Miesiąca – comiesięczna Spowiedź św. i Komunia św. pierwszopiątkowa.
Młodzież uczestniczy w adoracjach Najświętszego Sakramentu w Pierwsze Czwartki Miesiąca od 19.00 – 20.00. Na adoracje zapraszamy także rodziców.

 

1. Data Bierzmowania
– Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w kościele św. Bonawentury w sobotę 23 maja 2020r. o godz. 17.00.

2. Deklaracje, metryki chrztu i pozwolenia
– deklaracje kandydata do Bierzmowania – do końca września (oddają rodzice)
– metryki Chrztu św. – jeżeli ktoś był chrzczony poza naszą parafią
– pozwolenie – jeżeli ktoś mieszka na terenie innej parafii

3. Dobre przygotowanie do Bierzmowania:
– wynika z warunków podpisanej deklaracji

4. Msze św. i spotkania:
–  Msze św. w niedziele o 9.00 – młodzież wraz z rodzicami
– spotkania dla młodzieży w salce franciszkańskiej raz w miesiącu
– spotkanie dla rodziców wraz z katechezą raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby po Mszy św. niedzielnej

5. Dni Odnowy Wewnętrznej:
– comiesięczna spowiedź święta i częsta Komunia św.

I czwartek miesiąca
Msza św. o 17.00 o nowe powołania kapłańskie i zakonne, Komunia św. pod dwoma postaciami,
– adoracja Najświętszego Sakramentu od 19.00 – 20.00.
I piątek miesiąca – wspólnie przeżywany w rodzinie
Spowiedź św. od 16.30, Msza św. o 17.00
I sobota miesiąca 
– Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi – po Mszy św. o 17.00.

6. W ramach przygotowania młodzieży:
– Nabożeństwa różańcowe w październiku – o 16.30,w niedziele o 10.30.
– W Adwencie Roraty o 17.00 (od poniedziałku do piątku)
– W Wielkim Poście:
– Drogi Krzyżowe w piątki na Kalwarii o 16.30;
– Gorzkie Żale w niedziele o 15.00
– dla młodzieży rekolekcje szkolne u św. Bonawentury
– Nabożeństwa majowe o 16.30

7. Włączenie się w działalność Wspólnot w Parafii:
– Żywy Różaniec – (młodzież i dorośli) – deklaracje w kościele
– Towarzystwo św. Wojciecha
(mężczyźni)
– Liturgiczna Służba Ołtarza 
(zapraszamy także byłych ministrantów lub nowych  kandydatów)

Czym jest Sakrament Bierzmowania?

Sakrament bierzmowania obok sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów, które przyjmuje się raz w życiu! Bierzmowanie nie może być powtarzane ze względu na niezatarte znamię Chrystusa, które wyciska na duszy chrześcijanina.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Aby dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania należy:
– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;
– regularnie (co miesiąc) przystępować do Sakramentu Pokuty;
– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;
– systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach przygotowujących do Bierzmowania;
– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych i czerwcowych;
– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
Wszędzie starać się by być świadkiem wiary w Boga!

Wykaz potrzebnych dokumentów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania:
– metryka chrztu,
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji lub ostatnie świadectwo katechizacji,
– uczestnictwo w katechezach przygotowawczych oraz w Mszach św. i nabożeństwach,
– egzamin z zakresu wiedzy religijnej.

Istotny obrzęd bierzmowania składa się z trzech elementów:
– namaszczenie olejem znaku Krzyża na czole ochrzczonego.
nałożenie ręki biskupa na jego głowę.
słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W Kościele rzymskokatolickim zwyczajnym szafarzem bierzmowania jest biskup. W pewnych okolicznościach bierzmować może kapłan upoważniony do tego przez prawo kościelne.

Skutki bierzmowania są następujące:
udoskonala łaskę chrztu
ściślej jednoczy nas z Chrystusem,
pomnaża w nas dary Ducha Świętego,
udoskonala naszą więź z Kościołem,

Obrzędy sakramentu są następujące:
– przedstawienie kandydatów biskupowi;
– przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych;
– odnowienie przyrzeczeń chrzestnych;
– modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami;
– udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna;
– modlitwa powszechna;
– błogosławieństwo końcowe.

Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym, który w liturgii należy do najstarszych obrzędów. W sakramencie bierzmowania włożenie ręki biskupa na głowę kandydata oznacza iż Duch Święty udziela mu się jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i otrzymywali Ducha Świętego.

Krzyż jest świętym znakiem odkupienia i wiary świętej. Jest pieczęcią, którą nosi na sobie każdy, kto służy Bogu. Wśród symboli chrześcijańskich zajmuje naczelne miejsce. Kreślenie znaku krzyża na czole bierzmowanego oznacza, że ma on prawo i obowiązek wyznawania swojej wiary świętej, która jest jego chlubą i nie powinien się jej wstydzić lecz odważnie ją wyznawać i bronić jej. Naznaczenie krzyżem zobowiązuje bierzmowanego do pewnej dyscypliny osobistej, polegającej na prowadzeniu swojego życia zgodnie z wymogami Ewangelii.

Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez biskupa we Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus – Chrisma – Krzyżmo) Symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo złączone jest z Bóstwem.

Namaszczenie świętym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty. Stąd bierzmowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy „chrześcijanin” czyli należący do Chrystusa i Jego Kościoła.

Oliwa w zastosowaniu liturgicznym symbolizuje Ducha Świętego, który jest źródłem darów nadprzyrodzonych. On przy chrzcie w Jordanie zstąpił na Jezusa i uczynił Go Chrystusem, to znaczy Namaszczonym czyli Mesjaszem. Namaszczenie bierzmowanego oznacza umocnienie chrzestnych więzi z Chrystusem.

Balsam uzyskuje się z pewnego gatunku tropikalnego rododendronu przez nacięcie skóry. W takim sposobie uzyskiwania balsamu św. Ambroży dostrzega obraz łask wypływających z przebitego boku Chrystusa. Oprócz właściwości leczniczych, balsam posiada bardzo miły zapach. Przy poświęcaniu Krzyżma miesza się balsam z oliwą, by symbolizował ludzi, którzy udoskonaleni w sakramencie bierzmowania roztaczają w swoim środowisku miły aromat cnót chrześcijańskich. Św. Paweł mówi, aby bierzmowani chrześcijanie byli miłą Bogu wonnością Chrystusa.