Dzień świętości życia. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – 25 marca. Przyrzeczenia indywidualnie w domach

Dzień świętości życia. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – 25 marca. Przyrzeczenia indywidualnie w domach

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Został on ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 lat temu (25 marca 1995). Papież napisał w niej m.in., że „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium Vitae, 84). Dzień Świętości Życia przypada dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem.  Jego celem jest budzenie wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia na każdym jego etapie oraz zwrócenie uwagi na potrzebę szczególnej troski o nie.

W kalwaryjskim Sanktuarium, w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w czasie Mszy św. o godz. 17.00., będzie można złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wiernych do tego wielkiego uczynku miłosierdzia! Ze względu na epidemię koronawirusa Duchową Adopcję Dziecka Poczętego będzie można rozpocząć indywidualnie w domu!
Deklaracje można przynieść do zakrystii, do biura parafialnego lub przesłać mailowo na adres:  pakosckalwaria@franciszkanie.net . Deklaracje znajdują się na stoliku pod chórem oraz poniżej.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,
Ja (…) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2020r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:
– odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego,
– codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca,
– wypełnić moje dobrowolne postanowienia (dobrowolne postanowienia nie są konieczne)

MODLITWA CODZIENNA
Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

DEKLARACJA
„Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.” (Mt 18,5)

UROCZYSTE PRZYRZECZENIE PODJĘCIA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO
W dniu 25 marca 2020r. . w kościele franciszkańskim pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej w Pakości – Kalwarii (lub w domu)

Przyrzekający(a):………………………………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………………………………………………….

Parafia ………………………………………………………………………………………………………….

Wypowiedziane dzisiaj słowa przyrzeczenia potwierdzam swoim podpisem. Wybieram też dodatkowo praktykę (praktyki) podane poniżej i przyrzekam, że w intencji tego dziecka wypełniać ją (je) będę w czasie najbliższych dziewięciu miesięcy.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Pakość – Kalwaria, dnia ………………………….

podpis……………………………………………………………..


Propozycje dodatkowych postanowień i praktyk religijnych:
– uczestnictwo w dzień powszedni, jeden raz w tygodniu, we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. w intencji tego dziecka;
– codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego;
– pozyskiwanie nowych zwolenników Duchowej Adopcji;
– codzienne odmawianie jednej części różańca;
– podjęcie dodatkowego postu lub innych umartwień jeden raz tygodniu lub miesiącu;
– aktywne wspieranie dzieł charytatywnych;
– podejmowanie apostolstwa w obronie każdego poczętego dziecka;
– pogłębianie swojej świadomości religijnej (np. lektura Pisma św.);
– przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej w pierwsze piątki lub soboty miesiąca.

Deklaracje należy złożyć w zakrystii, w biurze parafialnym albo przesłać mailowo na adres: pakosckalwaria@franciszkanie.net
W dniu przyrzeczeń na Mszę św. przynosimy ze sobą świece.


DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEG
O
To ruch, do którego może się włączyć każda osoba, której jest drogie poczęte życie.
Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji istnieje na Jasnej Górze. Każda osoba, która włącza się do Ruchu zobowiązuje się do modlitwy w obronie poczętego życia oraz do osobistego wypełniania Jasnogórskich Ślubów Narodu. Dzięki przynależności do Ruchu udziela się pomocy zarówno dzieciom poczętym, których życie jest zagrożone, jak i cierpiącym z powodu grzechu zabójstwa poczętego dziecka.

Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadość-uczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W 1987r. została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym od-mawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, jakiej narodowości jest dziecko. Jego imię zna tylko Bóg. Do modlitwy za poczęte dziecko można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Jakie mogą być te dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Biblii, post o chlebie i wodzie, walka z własnymi nałogami, pomoc osobom potrzebującym lub inne dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki…). Należy jednak podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełniania. Niektórzy zadają sobie pytanie: czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień? Odpowiedź brzmi: tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, zależą od dobrej woli i zapału adoptującego.

Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczy z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłość i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłość w rodzinie.

Kto i ile razy może podejmować duchową adopcję?
Każdy: osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców. Duchową adopcję mogą podejmować także osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, osoby rozwiedzione. Można decydować się na nią wiele razy, ale za każdym razem adopcja dotyczy tylko jednego dziecka – pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań. Za każdym razem trzeba jednak złożyć przyrzeczenie.
Jeśli w jakimś dniu zapomni się odmówić modlitwę nie jest to grzechem. Grzechem bowiem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia. Przerwa, która trwa dłuższy czas (miesiąc lub dwa), przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.
Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane uroczyście?
Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście (w kościele, w obecności kapłana), ale można je złożyć także prywatnie, np. korzystając z audycji radiowej na ten temat. Dzięki temu duchową adopcję mogą podjąć także osoby starsze, niepełnosprawne.

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?
Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych 9 miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

Jak krzewić modlitewny ruch duchowej adopcji?
Można pozyskiwać osoby zainteresowane duchową adopcją wśród znajomych i rodziny. Następnie postarać się o zgodę proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji w kościele. Warto też skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.
Oto adres: Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji – Jasna Góra 42-225 Częstochowa; ul. Ks. Kordeckiego 2.