Zapraszamy do włączenia się w trwający Synod w Kościele

Zapraszamy do włączenia się w trwający Synod w Kościele

DROGA SYNODALNA W ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ  
Papież Franciszek powiedział: „Droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”. Dlatego zwołał XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, którego temat brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Synod został zainaugurowany w Rzymie w dniach 9-10 października 2021 roku. W diecezjach natomiast uroczyste rozpoczęcie miało miejsce w niedzielę 17 października 2021 roku. Synod obejmuje trzy etapy: lokalny (w diecezjach), kontynentalny i powszechny. Trwać będzie od października 2021 roku do października 2023 roku.
Czym jest synod? Czym jest synodalna droga Kościoła? Już Dzieje Apostolskie (Dz 15) pokazują nam synodalny sposób omawiania spraw duszpasterskich. W pierwotnym Kościele pojawił się nowy problem do rozważenia. Ewangelia dociera do ówczesnych pogan, którzy nie byli Żydami. Otrzymują dar wiary. Rodzi się zatem pytanie: czy powinni być najpierw obrzezani, przyjąć religię judaistyczną, a dopiero później ochrzczeni? Święty Paweł z uczniami udaje się w tej sprawie do Jerozolimy, aby w sposób synodalny rozważyć tę kwestię. Zbiera się wspólnota Kościoła. Rozmawiają, słuchają się nawzajem, wymieniają zdania, ale nie wygłaszają swoich opinii. Starają się odczytać tę sprawę w mocy Ducha Świętego. Dlatego podając rozstrzygnięcie, św. Piotr mówi: „Duch Święty i my…”.
Synodalność zatem „oznacza przede wszystkim specyficzny styl, który określa życie i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie się jako Ludu Bożego powołanego przez Pana Jezusa w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii”. Papież Franciszek chciałby wzmocnić synodalny wymiar Kościoła na różnych płaszczyznach jego życia i posługiwania. Ów wymiar wyraża się we wzajemnym słuchaniu, dzieleniu się wiarą, rozeznawaniu wszelkich spraw w Kościele na sposób wspólnotowy i w mocy Ducha Świętego.
Synodalność nie oznacza jednak „przyjęcia w łonie Kościoła dynamiki demokracji opartej na zasadzie większości, ponieważ u podstaw uczestnictwa w każdym procesie synodalnym leży łączące wszystkich umiłowanie wspólnej misji ewangelizacyjnej, a nie reprezentowanie sprzecznych interesów”.
Chciejmy się zatem włączyć w tę drogę synodalną w naszym Kościele lokalnym, w parafiach, dekanatach, ruchach i grupach apostolskich, w różnego rodzaju duszpasterstwach. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w to wzajemne słuchanie i rozeznawanie woli Bożej we współczesnym świecie, aby w mocy Ducha Świętego podążać razem, bo Kościół synodalny to „Kościół słuchający, w którym każdy może nauczyć się czegoś od drugiego: Lud Boży, kolegium biskupów oraz Biskup Rzymu”.
Dokument Przygotowawczy Synodu wskazuje, że zasadnicze pytanie, które kieruje tą konsultacją, jest następujące: „Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, «podąża razem»: Jak owo «podążanie razem» realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym «podążaniu razem»?”. Należy przy tym wziąć pod uwagę trzy płaszczyzny, na których synodalność się przejawia: styl życia i działania Kościoła, struktury i procesy eklezjalne oraz procesy i wydarzenia synodalne.

ETAP PARAFIALNY  
Papież Franciszek zaprasza każdą parafię, każdą wspólnotę kościelną do przeprowadzenia spotkania synodalnego i podzielenia się swoim doświadczeniem synodalności. Chce usłyszeć głos każdej i każdego z nas. Podstawową grupą synodalną w parafii jest rada duszpasterska. Można przeprowadzić spotkania synodalne także w innych grupach. Szczególnie cenne będą synodalne spotkania młodych oraz osób, których głos w Kościele jest słabo słyszany (np.: bezdomni, ubodzy, chorzy, starsi). Każde spotkanie synodalne powinno zakończyć się krótką syntezą sporządzoną pisemnie. Jeśli w spotkaniach synodalnych w parafii będzie uczestniczyło więcej grup, należy na zakończenie sporządzić jedną syntezę z parafii. Spotkania w parafiach i w innych grupach powinny odbyć się do końca marca 2022 roku.

MODLITWA SYNODALNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna,   na wieki wieków. Amen.

PYTANIA SYNODALNE W PARAFIACH    
Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Warto wybrać te, które są dla Was najważniejsze, dotyczą Was najbardziej.
• Co Cię w Kościele, w parafii najbardziej cieszy, a co zasmuca?
• Jakie grupy angażują się w życie parafii, z kim „podążamy razem” we wspólnocie, troszczymy się o jej dobro, o jej rozwój?
• Kogo najbardziej brakuje w naszej wspólnocie? Jakie grupy nie uczestniczą w życiu parafii?
• Co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła, przestają uczestniczyć w Eucharystii, nie angażują się w życie parafii?
• Czy jako parafia zauważamy różne grupy wykluczonych społecznie: bezdomnych, uzależnionych, osoby z niepełnosprawnościami, starszych, samotnych? Jak moglibyśmy do nich dotrzeć, włączyć ich w życie parafii, pomóc im?
• Co umacnia wiarę w waszym życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym? Na co należy zwrócić większą uwagę w trosce o wiarę dzieci młodzieży i dorosłych?
• Czy w naszej parafii, w różnych wspólnotach, radach potrafimy słuchać się nawzajem?
• Kiedy i jak możesz wypowiedzieć się w Kościele, w parafii? Czy Twój głos jest słyszany, wysłuchany?
• Co utrudnia wzajemne słuchanie się w Kościele, w parafii?
• Jak moglibyśmy wysłuchać w parafii tych, którzy nie przychodzą do kościoła?
• Czy odwiedziny duszpasterskie (kolęda) są okazją do wzajemnego słuchania się?
• Co sądzisz na temat mediów katolickich, prasy, radia, telewizji? Czy odnajdujesz w nich swój głos?
• Co daje przynależność do wspólnot w parafii, a  co utrudnia włączenie się w parafialne wspólnoty?
• Jak angażujemy się w życie parafii? Jak zaangażować tych, którzy nie są zaangażowani?
• W jaki sposób są podejmowane decyzje dotyczące życia parafii?
• Czy włączamy się w rozeznawanie potrzeb duchowych parafian? Jak moglibyśmy to zrobić?
• W jaki sposób należy uczestniczyć w Eucharystii, by przemieniała życie? Co należy uczynić by wierni bardziej angażowali się we wspólne przeżywanie Mszy świętej?
• Co utrudnia owocny udział w Eucharystii oraz częste przystępowanie do Spowiedzi świętej i do Komunii świętej?
• Co należy uczynić, by nasza Kalwaria Pakoska rozwijała się, gromadziła coraz więcej pielgrzymów i należycie przygotowała się do Jubileuszu 400-lecia istnienia w 2028r?
• Jakie są wasze inne pytania, przemyślenia i wnioski?

Dyskusje na powyższe pytania odbędą się w naszej Parafii na spotkaniach Wspólnot: Żywego Różańca, Towarzystwa Świętego Wojciecha  i Liturgicznej Służby Ołtarza.
Swoje osobiste, rodzinne przemyślenia i wnioski prosimy przesłać do 15 lutego 2022r. na adres naszej Parafii: Parafia Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, ul. Barcińska 60, 88 – 170 Pakość lub na adres: pakosckalwaria@franciszkanie.net
Bardzo dziękujemy za włączenie się w trwający w Kościele Synod oraz prosimy o modlitwę o dobre i liczne owoce Synodu.