Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Wielki Czwartek 01.04.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Wielki Czwartek 01.04.2021r.

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej – 01.04.2021
1. czytanie
(Wj 12, 1-8. 11-14) Przepisy o wieczerzy paschalnej
Czytanie z Księgi Wyjścia
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”». Oto Słowo Boże.

Psalm (Ps 116B (115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: por. 1 Kor 10, 16))
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

2. czytanie (1 Kor 11, 23-26) Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże.

Aklamacja (J 13, 34)
Chwała Tobie, Królu wieków
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.
Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia (J 13, 1-15) Do końca ich umiłował
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem». Oto Słowo Pańskie.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – Wielki Czwartek 01.04.2021r.
Od dzisiaj do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego, będziemy towarzyszyli naszemu Zbawicielowi, aby świętować szczególne dni, które odmieniły losy ludzkości i świata. Człowiek wierzący w Boga jest świadomy jak wielkie znaczenie mają te dni w naszym chrześcijańskim życiu. Dlatego pomimo panującej pandemii koronawirusa, pragniemy jako uczniowie Jezusa, być razem z naszym Zbawicielem, w tych ważnych i trudnych chwilach Jego życia, w taki sposób w jaki jest to obecnie możliwe.
W każdy Wielki Czwartek, podczas wieczornej Mszy Wieczerzy Pańskiej odczytujemy ten niezwykły fragment Ewangelii według św. Jana. Tuż przed swoją Męką i Śmiercią Jezus gromadzi swoich uczniów w Wieczerniku na Świętej Wieczerzy i przekazuje im swój duchowy testament. Najpierw konkretnym czynem umycia nóg, Jezus ukazuje w czym mają Go szczególnie naśladować… w czym każdy z nas ma Jezusa naśladować: w miłości, która jest służbą. To nie przypadek, że Jezus w ten ostatni wieczór przed swoją Męką, nie tylko umył swoim uczniom nogi, ale ustanowił także cudowny Sakrament Eucharystii. Eucharystia jest bowiem szczytem poświęcenia się Jezusa dla zbawienia człowieka, podobnie jak następnego dnia Jego śmierć na Krzyżu. W Eucharystii Jezus zostawił nam samego siebie. Dlatego jest ona dla nas źródłem mocy niezbędnej do tego, by dobrze żyć. Jest źródłem mocy której potrzebujemy do naśladowania Chrystusa, by służyć człowiekowi z takim poświęceniem, z taką miłością z jaką czynił to sam Jezus. Dlatego każda Eucharystia w której uczestniczymy jest dla nas wezwaniem do pokornej, ofiarnej i pełnej miłości służby bliźniemu. Pamiętajmy, że służba bliźniemu jest służbą samemu Jezusowi, bo „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Św. Jan Paweł II przypominał że „Eucharystia stanowi największy dar jakim Chrystus obdarzył i nieustannie obdarza swój Kościół”. Eucharystia jest nieustanną Ofiarą Jezusa na Krzyżu. To dlatego od tej Ofiary nie ma nic cenniejszego i bardziej wartościowego. KKK uczy, że powinniśmy Eucharystię pojmować: jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca, jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała, jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego Słowa i Jego Ducha.
KKK ukazuje nam również wartość tego „prawdziwego chleba z nieba”, jakim jest Komunia świętej, i zachęca do częstego jej przyjmowania. Dlaczego mamy często przystępować do Komunii świętej ? Bo Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym to, co dokonuje pokarm materialny w życiu cielesnym – daje siły do życia, także tego chrześcijańskiego. Komunia święta podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymanej na Chrzcie świętym. Komunia święta oczyszcza nas z grzechów powszednich i chroni nas przed grzechem śmiertelnym w przyszłości. Im większa więź z Jezusem Eucharystycznym, tym trudniej popełnić grzech śmiertelny. Komunia święta umacnia miłość do Boga i do naszych bliźnich, miłością tak mocną, że wszystko przetrzyma. Komunia święta umacnia więź z Kościołem, za który człowiek wierzący staje się bardziej odpowiedzialny i dla Kościoła bardziej ofiarny. Nie wypisze się tak szybko z Kościoła ten kto często przystępuje do Komunii świętej! Komunia święta otwiera też bardziej serce człowieka na potrzeby biednych, ubogich, a także zagubionych grzeszników. Komunia święta jest źródłem świętości i zapewnia życie wieczne, bo jak uczy Jezus: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. W czasie każdej Mszy świętej słyszmy słowa zachęty samego Jezusa do częstego jej przyjmowania: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje”, a przed Ko0munią świętą kapłan wypowiada słowa:„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni (szczęśliwi) , którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”.
Niech dla każdego z nas Eucharystia będzie sercem chrześcijańskiego życia. Uczestniczmy jak najczęściej we Mszy świętej. Przyjmujmy jak najczęściej Jezusa w Komunii świętej. Adorujmy często Najświętszy Sakrament. Pamiętajmy, że kryzys w Kościele i w rodzinach zaczyna się wtedy, gdy zaczyna się lekceważyć Eucharystię, Mszę świętą i Komunię świętą. Niech Eucharystia będzie dla wszystkich największym Cudem jaki dzieje na naszych oczach, gdy pod postaciami chleba i wina pojawia się prawdziwy i żywy Bóg – Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Amen.
o.R.)