Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.2021

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 04.04.2021

Z liturgii Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.2021

1. czytanie
(Dz 10, 34a. 37-43) Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów». Oto Słowo Boże.

Psalm (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24))
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: *
«Jego łaska na wieki».

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Albo: Alleluja

2. czytanie (Kol 3, 1-4) Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Oto Słowo Boże.

Albo do wyboru:

2. czytanie (1 Kor 5, 6b-8) Wyrzućcie stary kwas
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Sekwencja
Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

Aklamacja (Por. 1 Kor 5, 7b-8a)
Alleluja, alleluja, alleluja

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 20, 1-9) Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 04.04.2021r.
Kolejna Wielka Noc Zmartwychwstania Pańskiego za nami! Najważniejsza Noc w historii zbawienia świata i człowieka. Tej nocy w kościołach na całym świecie głośniej zabiły dzwony, zabrzmiało radosne Alleluja, bo wydarzyło się coś naprawdę niezwykłego – Jezus, który umarł na Krzyżu prawdziwie Zmartwychwstał i prawdziwie Żyje! O tym przekonujemy się w czasie każdej Eucharystii, która jest sprawowana na całej ziemi, także teraz w tej naszej małej franciszkańskiej świątyni na kalwaryjskim Wzgórzu Miłosierdzia! Bo każda Msza Święta, to spotkanie z Żywym, Zmartwychwstałym Chrystusem!
Gdy świętujemy tę najważniejszą Prawdę naszej chrześcijańskiej wiary, że Jezus Zmartwychwstał, to kolejny raz w naszym życiu stajemy razem z Piotrem, Janem i kobietami przy pustym grobie, by stwierdzić z pełnym przekonaniem, że Jezusa w grobie nie ma, że grób gdzie położono Jezusa jest pusty, bo Jezus zmartwychwstał. I powtarzamy za św. Pawłem, że „jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara”.
W dzisiejszym świecie, który chce wmówić ludziom, że Boga nie ma, gdy wielu żyje właśnie tak jakby Boga nie było, to my wierzący w Chrystusa, chcemy nieustannie umacniać naszą wiarę, by dawać innym piękne i czytelne świadectwo naszej miłości do Jezusa Zmartwychwstałego i do Jego Kościoła. O czym nas i wszystkich niedowiarków pragnie przekonać swoim Zmartwychwstaniem Jezus Chrystus?
Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie przekonuje, że ostateczne słowo i zwycięstwo zawsze należą do Boga. Może przeraża nas nieraz zło, które widzimy, o którym słyszmy. Trudno nam się obecnie żyje w czasach panującej pandemii koronawirusa. Odbiera nam chęci do życia codziennie słuchanie wiadomości związanych z pandemią. Do tego brak normalnych rodzinnych i towarzyskich spotkań. Może pojawiają się nawet wątpliwości w sens życia dobrem, prawdą, miłością. To wszystko sprawia wrażenie, jakby szatan i zło zwyciężało, a Bóg jakby się nam gdzieś zagubił. To jednak dzisiejsza uroczystość daje nam gwarancję, że to jednak Bóg jest i zawsze będzie Zwycięzcą. Pośród tego czego doświadczamy na co dzień na tym świecie, to warto i należy uchwycić się mocno Boga, zaufać Jego Opatrzności, powierzyć wszystko Jego Wszechmocy i Jego Miłosierdziu. Bądźmy przekonani tak jak św. Paweł, że: „Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam (…) Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?  Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Jezus swoim Zmartwychwstaniem przekonuje nas, że Bóg zawsze dotrzymuje słowa. To co Jezus zapowiedział, także o swojej Męce i Śmierci na Krzyżu, a szczególnie o swoim zmartwychwstaniu, to wszystko się spełniło. Jeżeli Jezus zapowiada, że w Domu Jego Ojca jest mieszkań wiele, że dla każdego człowieka jest przygotowane mieszkanie w Niebie, to tak jest naprawdę. To właśnie po to Jezus umarł i zmartwychwstał, by nam utorować drogę do Nieba. Pamiętajmy, że Bóg nigdy nie kłamie, On zawsze mówi Prawdę! Dlatego warto żyć na co dzień, wiarą w Boga i Słowem Bożym oraz iść Drogą, którą nam Bóg w życiu wskazuje!
Jezus swoim zmartwychwstaniem potwierdza, ze Bóg nas bardzo kocha i że Bogu bardzo na nas zależy! Niepotrzebna i daremna byłaby Męka Jezusa, te niesamowite Jego cierpienia i ta pełna męczarni śmierć na Krzyżu; niepotrzebna byłaby ta droga Jezusa od Wielkiego Czwartku do Poranka Wielkanocnego, gdyby Bóg nas nie kochał. To wielka miłość Boga była motywem tych najważniejszych i najświętszych dla nas zbawczych wydarzeń. Zobaczmy za jaką cenę zostaliśmy wykupieni z niewoli naszych grzechów! Zobaczmy jeszcze raz te rany na ciele Zmartwychwstałego Jezusa, by przekonać się jeszcze bardziej jak Bogu bardzo na nas zależy! Jeżeli Bóg tak nas ukochał, to nie ma sensu i nie warto próbować żyć na tej ziemi bez Niego!
Jezus swoim zmartwychwstaniem potwierdza także nasze zmartwychwstanie po naszej śmierci na ziemi. Św. Paweł ujął to w takie oto słowa: „Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z razem Chrystusem w Bogu”. Wierzmy więc mocno w życie wieczne! Szukajmy tego co w górze! Nie bójmy się być świadkami Zmartwychwstania Chrystusa i naszego zmartwychwstania, abyśmy mogli się kiedyś narodzić do życia wiecznego w ramionach kochającego nas Boga. Pamiętajmy, ze śmierć nie jest końcem, ale tylko przejściem z tej ziemi do innego, lepszego świata, do Królestwa Boga „gdzie nie będzie już smutku, ani narzekania, ani bólu, lecz pokój i radość (…) na wieki wieków”.
Pamiętajmy, że to co nam pomaga na ziemi, by po śmierci zmartwychwstać do życia wiecznego w niebie, to Eucharystia. Ta wielka tajemnica jaką jest Eucharystia, jest streszczaniem i podsumowaniem naszej chrześcijańskiej wiary. To szczególnie Eucharystia pomaga nam żyć zgodnie z wymogami naszej chrześcijańskiej wiary. To w Eucharystii Jezus daje nam się cały i obdarza nas potrzebnymi w życiu łaskami. Dlatego spotykajmy się jak najczęściej na Mszy Świętej z Żywym, Zmartwychwstałym Jezusem… nawet codziennie, jeśli to tylko od nas zależy! Przyjmujmy często Komunię świętą, bo jak uczy Jezus jest to „prawdziwy chleb z nieba (…), który daje życie wieczne”.
Dzisiaj umocnieni w sposób szczególny prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa, o Jego zwycięstwie nad śmiercią, o życiu wiecznym, idźmy odważnie przez dalsze nasze życie, głosząc innym z przekonaniem, że dzięki Zmartwychwstaniu Jezusa „miłość jest mocniejsza od nienawiści, dobro od zła, światłość od ciemności, a życie od śmierci”. Amen.
(o.R.)