Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Niedziela 09.05.2021r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – Niedziela 09.05.2021r.

Z liturgii VI Niedzieli Wielkanocnej – 09.05.2021r.

1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48) Powołanie pogan do Kościoła
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem». Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie». Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Oto Słowo Boże.

Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a))
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

2. czytanie (1 J 4, 7-10) Bóg jest miłością
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto Słowo Boże.

Aklamacja (J 14, 23)
Alleluja, alleluja, alleluja
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 15, 9-17) Przykazanie miłości
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». Oto Słowo Pańskie.

Z kazania na kalwaryjskim Wzgórzu – Niedziela 09.05.2021r.
Miłość największym i najważniejszym przykazaniem.
Dzisiaj Bóg w swoim Słowie ukazuje nam bardzo ważną prawdę, prawdę o miłości. Bóg pragnie byśmy się zastanowili się, co my o tej wielkiej tajemnicy miłości myślimy i jak ją przeżywamy? Czym dla nas jest miłość i jaki ma wpływ na nasze życie? Czy miłość jest dla nas największym i najważniejszym przykazaniem? Czego możemy nauczyć się od samego Boga o tej wielkiej prawdzie naszego życia, jaką jest miłość?
Św. Jan Apostoł poucza nas dzisiaj w swoim Liście, że miłość jest największym darem jaki otrzymujemy od Boga. I jednocześnie zachęca nas do wzajemnej  miłości: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest Miłością”. Prawdą jest, że to Bóg nas pierwszy umiłował! Bóg jest Miłością! Bóg nas kocha! To jest centralne przesłanie naszej chrześcijańskiej wiary! Św. Jan pisze w swoim Liście: „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował”. Od człowieka jednak zależy czy przyjmie miłość, którą ofiaruje mu Bóg! Bóg swoją miłość najpełniej objawił nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Dlatego to Chrystus jest dla nas najlepszym nauczycielem miłości, zarówno do Boga, jak i do ludzi.
Zauważmy, że Chrystus miłość podnosi do rangi przykazania: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali”. Czy nas to nie zaskakuje, że miłość – to przykazanie!? Czy miłość można komuś nakazać? Czy do miłości można kogoś zmusić? Czy to naprawdę jest miłość, jeżeli nie jest spontaniczna, żywiołowa i tak zaskakująca, jak ta „od pierwszego wejrzenia”? Czy nakazując miłość Bóg w ten sposób nie ogranicza ludzkiej wolności? Na pewno nie! Bóg nikogo do miłości nie zamierza zmuszać! Człowiek sam musi dokonać świadomego i dobrowolnego wyboru czy chce kochać Boga i ludzi, tak jak uczy tego Chrystus! „Przykazanie miłości”, jest jednak najważniejszym przykazaniem wiążącym człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Oznacza to, że miłość nie może być bez zasad, że nie jest jakąś tylko radosną twórczością, odpowiedzią na jakieś swoje zachcianki. Jezus uczy, że miłość jest drogą, którą człowiek wybiera, po której idzie na co dzień i która prowadzi do określonego celu.
Wiemy, że to „nowe przykazanie” miłości, które daje  Chrystus nie jest łatwe w realizacji, ponieważ łączy się z wielkimi wymogami! Miłość, o której mówi Chrystus, w stosunku do Boga ma być przeżywana „z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił”. Ta miłość ma na serio i całkowicie angażować całe serce i całe życie człowieka. Natomiast mówiąc o miłości do bliźnich, Chrystus sam siebie stawia za wzór: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. A wiemy jak wielką miłością umiłował nas Chrystus, aż do oddania za nas swojego życia na Krzyżu!  To Krzyż uczynił miłość Chrystusa wartością najwyższą, świętą i dla nas zbawienną.
I choć przykazanie miłości jest wymagające i nieraz bardzo  trudne w codziennym życiu, to jednak Chrystus zachęca „wytrwajcie w miłości mojej”! Bo miłość, którą proponuje Chrystus „wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje”. Jak wytrwać w miłości Chrystusa? Podobnie jak to było w życiu Chrystusa na ziemi, należy być nieustannie zjednoczonym z Bogiem Ojcem i razem z Nim kochać ludzi, bo „miłość jest z Boga”. Oznacza to, że każda prawdziwa miłość ma swój fundament w Bogu i każda prawdziwa miłość zbliża do Boga. Jak wytrwać w miłości Chrystusa? „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej”. Pamiętajmy, że przez całe życie uczymy się zachowywać naukę Jezusa i przez całe życie uczymy się miłości. Inaczej kocha dziecko, inaczej młody chłopak czy dziewczyna, inaczej dorosły. Codziennie więc małymi krokami uczymy się przyjmować miłość i obdarzać miłością Boga i ludzi. Pamiętajmy, że najpierw samemu trzeba miłość przyjąć i jej się nauczyć, by potem umieć ofiarować ją innym.
Panie Boże pomóż nam kochać i pomóż nam wytrwać w Twojej miłości aż do końca naszego życia!  Amen.
(o.R.)