Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 25.03.2022r.

Do medytacji z kalwaryjskiego Wzgórza – piątek 25.03.2022r.

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł. Oto Słowo Pańskie.

Do rozważenia z  kalwaryjskiego Wzgórza – 25.03.2022r.
Życie każdego człowieka jest święte bo
od Boga pochodzi .
Na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół obchodzi tajemnicę Wcielenia Syna Bożego. Ponieważ ta tajemnica dokonała się w łonie Maryi – uroczystość Zwiastowania Pańskiego ma charakter maryjny. Od wieków świat oczekiwał Mesjasza zapowiadanego przez proroków Starego Testamentu. Zapowiadali oni czas i miejsce Jego narodzin oraz charakter Jego posłannictwa, czyli zbawienie świata. Takim proroctwem były słowa Izajasza: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Ponad dwa tysiące lat temu żyła w Nazarecie niewiasta, która nie była skażona grzechem pierworodnym, była święta i Niepokalana. To do Niej Bóg wysłał anioła Gabriela, aby oznajmił Jej radosną wiadomość, że to właśnie Ją Bóg wybrał i powołał na Matkę swego Syna, Zbawiciela świata. Realizację swojego planu Bóg uzależnił od decyzji Maryi i Jej przyzwolenia. Można zatem powiedzieć, że to Maryja i Jej zgoda na Boży plan zbawienia rozstrzygnęły o losach świata. Wypowiadając swoje fiat – niech się tak stanie – Maryja wyraziła zgodę na przyjęcie i wydanie na świat Boga-Człowieka.
Czytania mszalne z dzisiejszej uroczystości ukazują, jak ważne w życiu jest posłuszeństwo Bogu i Jego woli! Bóg swoją wolę objawił człowiekowi w Przykazaniach, które nazywamy Bożymi. Wola Boga została nam ukazana w Słowie Bożym w Piśmie świętym. Zawarta jest ona także w nauczaniu świętego Kościoła, który założył Bóg Jezus Chrystus. Nie zachowywanie Bożych Przykazań i Bożej nauki, a także nieposłuszeństwo wobec nauczania Kościoła, szczególnie w sprawach wiary, obyczajów i moralności, jest omijaniem woli Bożej. Jest stawianiem własnej woli ponad wolę Bożą. Brak posłuszeństwa wobec Boga ze strony człowieka jest sprzeciwianiem się samemu Bogu. Człowiek nie słuchając Boga zaczyna popełniać wiele życiowych błędów, których konsekwencje i skutki są nieraz wręcz tragiczne. Największą tragedię przynoszą człowiekowi popełniane grzechy, które zawsze są wyrazem nieposłuszeństwa wobec Boga.
Przeżywamy w dzisiejszą uroczystość Dzień Świętości Życia. Niestety słyszymy, że świętość życia człowieka często zagrożona jest przez aborcję, eutanazję, „in vitro”, przez zabójstwa i wojny. Nieustannie w tych decyzjach człowieka, wola ludzka jest stawiana wyżej od woli Bożej. Człowiek stał się przedmiotem i materiałem do manipulacji, eksperymentów i zabijania.  Jakże trudno jest współczesnemu człowiekowi żyć w zgodzie z wolą Boga, także tą objawioną w Bożych Przykazaniach i w nauczaniu Kościoła!
Dramatem dzisiejszego świata i człowieka jest dokonywana wręcz na masową skalę aborcja! Święta Matka Teresa z Kalkuty odbierając Pokojową Nagrodę Nobla mówiła, że największym zagrożeniem dla pokoju na świecie jest aborcja. „Bo jeśli matce wolno zabić jej dziecko, co może powstrzymać ciebie lub mnie, abyśmy nie pozabijali się nawzajem…? Potwierdzeniem tych słów niech będzie choćby obecnie trwająca na Ukrainie wojna, wywołana przez Putina i Rosję. Okazuje się, że zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie, obowiązuje mordercze prawo aborcyjne. Każdego roku Rosja zabija milion nienarodzonych dzieci. Nie lepiej jest na Ukrainie, gdzie morduje się dzieci do 12 tygodnia życia płodowego – bez żadnych ograniczeń, a do 28 tygodnia z powodów np. społecznych. W praktyce jest to aborcja na żądanie. Szacuje się, że od ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku zabito tam około 30 milionów nienarodzonych dzieci. Co gorsza, władze obu krajów wielokrotnie podkreślały, że popierają aborcję.
Dziękujemy dzisiaj Bogu za dar życia każdego z nas. Dziękujemy naszym rodzicom, że dar naszego życia otrzymany od Boga z miłością i odpowiedzialnością przyjęli. Dziękujemy Matce Najświętszej i św. Józefowi, za ten wspaniały przykład przyjęcia daru życia Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj gdy przeżywamy Dzień Świętości Życia, są z nami osoby, które pragną podjąć wspaniały uczynek miłości i miłosierdzia, jakim jest złożenie przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby te poprzez 9. miesięczną modlitwę oraz przez podjęte umartwienia i postanowienia, pragną stanąć w obronie poczętego, a zagrożonego z rożnych powodów życia, prosząc o potrzebne łaski by rodzice podjęli właściwą decyzję i pozwolili urodzić się poczętemu dziecku, a później również dobrze je wychowali. Dziękujemy tym osobom za ten ich wielki uczynek miłosierdzie oraz wyraz ich troski o poczęte życie.  Prośmy dla nich o łaskę wytrwania w postanowieniu oraz o łaski potrzebne im na co dzień do dobrego i świętego życia. Amen.
(o.R.)